FORMER HON'BLE DISTRICT JUDGES

 

DISTRICT JUDGE

FROM                           TO

Shri L.D.TRIVEDI

16.08.1950

05.12.1951

Shri B.R.AMBERDEKAR

10.12.1951

27.05.1952

Shri G.DABLU

16.06.1952

07.04.1953

Shri T.R GOSEWARE

01.07.1953

03.12.1955

Shri R.S.AGRAWAL

30.07.1957

27.02.1958

Shri SURAJBHAN

28.04.1958

30.04.1959

Shri KASHIRAM

20.05.1959

27.07.1960

Shri S.R.VYAS

28.07.1960

24.051965

Shri S.M.N.RAINA

15.06.1965

21.01.1966

Shri L.S.KHARE

25.01.1966

18.07.1967

Shri C.N.SEWAK

28.07.1967

14.12.1967

Shri R.C.SRIVASTAVA

20.12.1967

05.06.1969

Shri M.D.BHATT

11.06.1969

08.06.1972

Shri S.J.SURANA

27.06.1972

30.06.1972

Shri A.G.GANDHE

04.07.1972

09.10.1972

Shri D.P.TIWARI

13.10.1972

03.07.1973

Shri N.K.SINGH

09.07.1973

30.05.1974

Shri R.C.SRIVASTAVA

16.06.1974

13.06.1978

Shri K.L.SRIVASTAVA

19.06.1978

05.06.1980

Shri A.K.PANDEY

16.06.1980

14.07.1982

Shri D.R.PUNDLIK

13.08.1982

05.03.1984

Shri L.S.NIHALANI

05.03.1984

15.06.1984

Shri R.K.SETH

15.06.1984

15.06.1986

Shri P.N.S.CHOUHAN

16.06.1986

15.07.1987

Shri K.K.SETH

16.07.1987

21.08.1989

Shri G.R.PANDEYA

21.08.1989

06.06.1990

Shri R.K.MISHRA

01.03.1991

30.12.1991

Shri K.S.SRIVASTAVA

01.02.1992

26.09.1994

Shri P.C.AGRAWAL

17.10.1994

11.05.1997

Shri N.S.AJAD

12.05.1997

31.05.1999

Shri D.S.JAIN

07.06.1999

27.12.2001

Shri V.K.SRIVASTAVA

24.12.2001

07.03.2004

Shri R.K.BEHAR

26.03.2004

10.09.2004

Shri R.B.SINGH

26.09.2004

28.03.2005

Shri R.S.SHARMA

29.04.2005

31.09.2006

Shri Sanman Singh

01.10.2006

31.07.2008

Shri H. S. Markam

08.08.2008

31.05.2009

Shri Sandeep Buxy

11.06.2009

30.03.2013

Shri Arvind Kumar Shrivastava

01.04.2013

30.09.2014

Shri R.C.S.Samant

01.11.2014

28.09.2016

home / history /  setup / sitting judjes / former dj's / phone / statistical report / legal aid / filing instruction / calendar / forms / thanas / photo